Přidejte se k řízení – Plánované bourání na pozemcích HTL DEVELOPMENT spol. s r.o. – odstranění stavby Na Loužku 2

Stavební úřad Prahy 5 zahájil řízení o odstranění stavby – domu s bývalou pečovatelskou službou Na Loužku 2 (viz příloha – pdf). Okruh účastníků určil stavební úřad velmi spoře, jedná se nyní pouze o osoby, jejichž nemovitosti bezprostředně sousedí se stavbou. Takový postup považujeme za nevhodný, protože máme za to, že potenciální demolice se dotkne širšího sousedství. Okolí staveniště bude znečišťováno prachem, hlukem a zplodinami, v oblasti se zvýší provoz nákladních aut. Obáváme se také narušení statiky sousedních domů. Domníváme se, že je na místě se k řízení připojit a pokusit se podmínky případné demolice ovlivnit.   Spolek Přátelé Malvazinek proto ve spolupráci s advokáty připravil podání, kterým je k řízení možné se přidat – viz příloha. Pokud byste měli zájem se k řízení připojit, prosím, dokument vyplňte, vytiskněte, podepište a pošlete či osobně doručte na stavební úřad (adresa je uvedena v záhlaví dokumentu).    Vývoj demoličního řízení budeme i nadále sledovat.