„Rezidence na Loužku“: jak by se změnil vzhled ulice?

SCHÉMA POHLED PODLAŽNOST

Zobrazuje podlažnost stávajících domů (vlevo) oproti podlažnosti navrhovaného projektu (vpravo). Projekt jednoznačně převyšuje stávající zástavbu. Stávající domy mají v horní části tzv. ustupující patra a podkroví, navrhovaný projekt nikoliv. Dochází k navýšení podlažnosti o 1-2 patra oproti stávajícímu stavu. Všechny tři věže novostaveb budou spojeny společným soklem, který nerespektuje svažitost pozemku a bude ze značné části pohledový (s ohledem na zachování přehlednosti není sokl na tomto schématu zobrazen).

SCHÉMA POHLED

Zobrazuje čelní pohled na stávající objekty (vlevo) oproti navrhovanému projektu (vpravo, bez zobrazení soklu). Projekt představuje výrazné zahuštění stávajícího stavu. Odstupy mezi objekty jsou minimalizovány.

SCHÉMA SITUACE

Pohled z ptačí perspektivy na ulice Na Loužku a Nad Laurovou. Vlevo současný stav, vpravo pohled na navrhovanou zástavbu. Projekt „Rezidence Na Loužku“ je tvořen de facto jedním domem. Přestože investor stavbu prezentuje jako 3 čtyřpodlažní domy, spojené jedním soklem, jedná pouze o jeden masivní objekt. Schéma zobrazuje projekt včetně soklu a ukazuje, nakolik bude pozemek ve skutečnosti zastavěn. Veškerá zeleň, která se nachází v místě soklu, bude muset být odstraněna a na jejím místě nebude možné vysázet novou.