O nás

Spolek Přátelé Malvazinek, z.s. sdružuje aktivní starousedlíky i nově přistěhovavší se v oblasti Malvazinek na Smíchově, Praha 5.

Dlouhodobým cílem spolku je pěstovat sousedský společenský život ve vazbě na tuto lokalitu a chránit ji před neblahými změnami. Impulzem k založení spolku byla touha uchránit park Na Pláni před necitlivou masivní zástavbou.

V únoru 2013 byl ustaven Přípravný výbor spolku Přátelé Malvazinek, z.s.

Registrace u Ministerstva vnitra ČR proběhla dne 10.7.2013. Na 1. Setkání členů dne 18.9.2013  byl zvolen Výbor a Kontrolní komise, které nyní fungují ve složení:    Předsedkyně: Ing. Jolana Dočekalová   Hospodář: Ing. Petr Burian   Architektonicko-stavební záležitosti: Antonín Šimon Stárka   Správce webu & komunikace: Tomáš Kruba   Organizátor akcí: Ing. Martina Binarová

Výbor spolku Přátelé Malvazinek, z.s.

Předsedkyně: Ing. Jolana Dočekalová

Hospodář: Ing. Petr Burian

Architektonicko-stavební záležitosti: Antonín Šimon Stárka

Správce webu & komunikace: Tomáš Kruba

Organizátor akcí: Ing. Martina Binarová

Kontrolní komise

MUDr. Bibiána Krubová

Petra Rejzlová

Jana Bauerová

Jednání spolku

Zápis z členské schůze konané 3. 6. 2019: Pratele Malvazinek – zapis 3.6.2019.pdf (26689)

Historie projektu

Projekt Bytové domy Na Pláni

Projekt „Bytové domy Na Pláni „ obsahuje 13 bytových domů plánovaných k výstavbě na území parku s mateřskou školkou a hřištěm ve vilové čtvrti Malvazinky – Praha 5, Smíchov. Území je ve vlastnictví Hlavního města Praha, které jej svěřilo do správy MČ Praha 5.

Výstavba je rozdělena do dvou etap:

V první etapě (10 domů) developer Geosan Sigma s.r.o. plánuje zahájení výstavby v březnu 2013 a kolaudaci v prosinci 2014.

Na první etapu bylo vydáno stavební rozhodnutí, ke kterému probíhá řízení na Magistrátu HMP a zároveň bylo Městským soudem v Praze zrušeno územní rozhodnutí pro tuto etapu.

V druhé etapě (3 domy) plánuje developer zahájení výstavby na jaře 2014 a kolaudaci v zimě 2016. V lednu 2013 zažádal Geosan Sigma u MČ Praha 5 o změnu územního plánu pro tuto etapu.

Historie projektu:

2006

Městská část Praha 5 zastoupená JUDr. Milanem Jančíkem a Geosan Sigma s.r.o. podepsali dne 20. 10. 2006 smlouvu o uzavření budoucích smluv kupních na pozemky a o převodu vlastnictví bytových jednotek v rámci projektu „Výstavba bytových domů Na Pláni – startovací byty“ za následujícívh podmínek: MČ Praha 5 bude moci odkoupit 30 bytových jednotek za 38. 900,- Kč za m2 a převést pozemky na budoucího kupujícího – Geosan Sigma za 4.110,- Kč/m2.

2008

Úřad městské části Praha 5, odbor územního rozhodování oznámil zahájení územního řízení ve věci první etapy výstavby a stanovil termín ústního jednání na den 10.4.2008, kdy na úřadu MČ Praha 5 proběhlo veřejné jednání s rozsáhlou účastí obyvatel dotčených stavbou. Úřad Praha 5 nebyl na jednání připraven, nezodpověděl v podstatě žádnou otázku občanů. Přístup MČ Praha 5 ke svým voličům dokladoval fakt, že z iniciátorů tohoto projektu nebyl na jednání nikdo. Na žádost obyvatel se dostavil tiskový mluvčí MČ, který o případu nic nevěděl.

Pozvání k účasti na toto jednání a graficky znázorněný záměr projektu je MČ povinna vyvěsit na dobře viditelném místě na území plánované stavby. Toto učinila takovým způsobem, že vývěsku bylo možné najít až po usilovném hledání či se ji naleznout vůbec nepodařilo.

Z podkladů předložených v územním řízení (které tak má stavební úřad MČP5 k dispozici a jsou mu známy z jeho úřední činnosti), zejména z přírodovědného průzkumu v lokalitě Na Pláni – Praha 5, Smíchov, zpracovaného ing. Pavlem Jarošem a Ing. Bc Veronikou Jarošovou dne 18. 9. 2008, vyplývá, že předmětné území je biotopem četných zvláště chráněných druhů živočichů, a to mj. ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis) ad.

2010

8. 11. 2010 vydala MČ Praha 5 stavební povolení na první etapu, proti němuž podala řada účastníků řízení námitky. Stavební povolení vstoupilo v platnost 7. 5. 2012.

2011

MČ Praha 5 zrušila smlouvu na pronájem objektu bývalé školy se střediskem výchovné péče VÚSVP Klíčov v ulici Na Pláni 59, ačkoliv tento objekt před několika lety nákladně zrekonstruovala ve výši 5 mil korun.

Následně byl Úřad MČ občany upozorněn na neoprávněné poškozování a demolici objektu s tím, že z něho neznámý pachatel bez zábran odvezl topení a záchody Zaměstnanci likvidující společnosti občanům sdělili, že tento objekt by měla využívat společnost Geosan jako zařízení staveniště. V té době nebylo však vydáno platné stavební povolení a zároveň  nikde nebyla zmínka o tom, že by tato společnost objekt mohla využívat.

Občané podali na MČ Praha 5, která je vlastníkem objektu, petici (300 podpisů) a požádali starostu o přezkoumání situace, nedočkali se však žádné odpovědi. 

2012

Dne 31.7.2012 zrušil Městský soud v Praze územní rozhodnutí pro 1. etapu výstavby, mj. proto, že je v rozporu s Územním plánem hl. m. Prahy (nezachování dostatečné plochy zeleně v oblasti). Tento rozsudek nabyl právní moci dne 2.8.2012. Stavebník Geosan Sigma, s r.o. podal proti rozhodnutí kasační stížnost, která byla 6. 2.2013 Nejvyšším státním soudem zamítnuta.

V červenci 2012 byla občany podána žaloba na rozhodnutí magistrátu ze dne 7. 5. 2012. Začátkem září soud nepřiznal žalobě odkladný účinek.

Dne 3. 9. 2012 občané podali žádost o obnovu řízení o povolení stavby s návrhem o přiznání odkladného účinku.

Během října 2012 na pozemku Na Pláni 59 a v přilehlé zelené ploše (bývalý školní sad, park a stráně), proběhla úplná likvidace zeleně a vykácení stromů na základě platného povolení z roku 2007.

2013

V lednu zažádal Geosan Sigma u MČ Praha 5 o změnu územního plánu pro 2. etapu výstavby. Zástupci veřejnosti vystoupili 7. 2. 2013 na pravidelném zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 5 a vyjádřili nesouhlas s výstavbou. Od radních nebylo získáno jasné stanovisko, proto jednání s úřadem dále pokračují.

Nadále probíhá řízení na Magistrátu Hl. m. Prahy a na Ministerstvu pro místní rozvoj ohledně obnovení stavebního řízení pro 1. etapu výstavby.