Petice za zachování urbanistické struktury Malvazinek

O co jde?

Petice má za cíl přimět volené orgány městské části Praha 5 (Radu a Zastupitelstvo), aby se jednoznačně vymezily vůči praktikám těch stavitelů (developerů), kteří se s vidinou zisku snaží vystavět na jakémkoliv místě co nejvíce prodejné plochy – bez ohledu na zájmy místních obyvatel či respektu ke stávajícímu prostředí. Městská část má již nyní pro tyto případy k dispozici soubor doporučení – tzv. Pravidla pro posuzování investorských záměrů v rezidenčních vilových čtvrtích ve stabilizovaných územích městské části Praha 5. Přestože Pravidla nejsou právně závazná, jejich dodržování je přínosné pro všechny zúčastněné – obyvatele, městskou část i developery. Žádáme proto:

 1. V obecné rovině důsledné uplatňování Pravidel tak, aby byl zachován stávající ráz nejen Malvazinek, ale i jiných stabilizovaných území Prahy 5.
 2. V konkrétním případě jednoznačné odmítnutí novostaveb plánovaných developerem v ulici Na Loužku 8.

Kdo petici připravil?

Petici připravili občané Malvazinek pod záštitou spolku Přátelé Malvazinek, z.s.

Kdo může petici podepsat?

Ten, kdo na Malvazinkách bydlí.

Ten, kdo zde vlastní nemovitost.

Ten, komu není lhostejný dravý přístup developerů ke stabilizovaným územím Prahy 5 – ať již na Malvazinkách či jinde.

Do kdy je možné petici podepsat?

Předpokládáme, že petici bude možné podepsat do 10.3.2019.

Kde je petice k dispozici?

Petici a podpisové archy je možné nalézt na webu Přátel Malvazinek.

Petici je rovněž možno podepsat v provozovnách v ulici Xaveriova:

 • farmářský obchod (Xaveriova 60, Praha 5)
 • cukrárna (Xaveriova 56, Praha 5)

VÝŇATEK Z PETICE – PETIČNÍ POŽADAVEK

My, níže podepsaní, požadujeme, aby Rada:

 1. Vydala usnesením závazný výklad Pravidel, který stanoví:
 1. Povinnost Výboru či jiných dotčených orgánů městské části postupovat při posuzování jednotlivých investorských záměrů vždy v souladu s Pravidly. Důraz by měl být kladen především na část Pravidel nazvanou „Hlediska pro posuzování záměrů“, která stanovuje, že „Městská část považuje stabilizovaná území a z nich zejména rezidenční vilové čtvrti za velmi hodnotná území se svébytným charakterem. Usiluje v nich o zachování tohoto charakteru a zabránění necitlivým a nepřiměřeným stavebním zásahům. Každý stavební záměr v těchto územích městská část posuzuje z hlediska souladu s typickým charakterem území.“
 2. Povinnost upřednostňovat ve stabilizovaných územích zachování a revitalizaci původní zástavbu vždy, je-li to s ohledem na její stavební stav možné. Souhlasí-li Výbor s nahrazením původní zástavby novou, musí tento svůj názor ve vydávaném stanovisku či doporučení řádné zdůvodnit.
 3. Výjimky, které Pravidla umožňují (např. zvýšení kódu míry využití území, velikosti zastavěné plochy pozemku či podlažnosti stavby nad stávající stav daného území), nemají být používány kumulativně.
 4. Každý nový investorský záměr musí být posuzován v kontextu nejen vzhledem ke stávající zástavbě, ale také vzhledem k ostatním plánovaným stavebním záměrům či již zahájeným projektům v dané lokalitě.
 5. V souladu s výše uvedeným odmítla projekt Rezidence Na Loužku společnosti Na Loužku a.s. z 11/2018, a to zejména z těchto důvodů:
 1. Absence zhodnocení vzájemného vztahu k dalším developerským záměrům v lokalitě.
 2. Nevratné zásahy do stávající zástavby, jakož i zásahy do flóry a fauny.
 3. Nedostatečné zohlednění dopravní situace a její potenciální nepřiměřený nárůst v dané lokalitě.
 4. Nevyhodnocení projektu s ohledem na možnost ohrožení statiky sousedních staveb.
 5. Nesoulad s Pravidly (např. míra využití pozemku, velikost zastavěné plochy, nadměrná podlažnost či kontext s uliční a stavební čárou) a kumulativní použití výjimek z Pravidel.

Celou petici najdete zde: Petice za zachování urbanistické struktury Malvazinek.pdf (2945145)

Zde je podpisový arch: Petice – Malvazinky – podpisový arch.pdf (44223)

Pokud s peticí souhlasíte, připojte se. Děkujeme.