Jednání o odstranění hromady z hřiště – 12.6.2018

Zástupci Úřadu městské části Praha 5 jednali s Přáteli Malvazinek o odstranění hromady půdy z travnatého hřiště v ulici K vodojemu.

Jednání na žádost spolku svolal pan místostarosta Martin Slabý.

Přítomni:

za MČ Praha 5:           Martin Slabý – místostarosta, Jan Zeman – vedoucí Odboru správy veřejného prostranství a zeleně

za spolek PM:             Jolana Dočekalová – předsedkyně spolku, Martin Šváb – člen spolku

Ornice byla sejmuta v roce 2013 ve vrstvě 0,2 až 0,3 m z ploch, které měly být zastavěny bytovými domy projektu společnosti Geosan. Výstavba byla později zrušena. Pro rekultivaci území byla zpracována z podnětu MČ Praha 5 Studie, dokončená v 10/2017.

Dnes byla projednána provizorní úprava travnatého hřiště tak, aby je bylo možno využívat pro aktivity místních občanů.

Byl projednán i další postup MČ P5 pro zřízení parku. Nejednalo se o žádné budoucí bytové výstavbě.

Zástupce spolku PM M. Šváb předal zástupcům MČ P5 vybrané podklady pro jednání:

Podnět k odvezení hromady zeminy, adresovaný panu J. Zemanovi, převzatý podatelnou MČ P5  23.3.2018 (s přílohami) a orientační Cenovou nabídku zahradnické firmy na rekultivaci území z února 2017, kterou si spolek PM nechal zpracovat jako podklad k jednání pracovní skupiny pro zadání Studie území.

Zástupci MČ Praha 5 preferují v dohledné době odvoz hromady zeminy v místě na plochu budoucího parku podél ulice Na Pláni. Část ornice se rozprostře, část bude deponována na této ploše pro budoucí užití v místě.

Plocha hřiště se provizorně upraví a opraví se stávající drátěné oplocení.

Pro definitivní úpravy zeleně hodlá MČ P5 letos objednat projektovou dokumentaci (finanční prostředky na projekty jsou). Zástupci MČ P5 plánují schůzku se zpracovatelem studie území firmou BreakPoint (ing. arch. Veselý). Rozpracovaný projekt parku hodlají konzultovat s veřejností.

Zástupci MČ P5 budou usilovat o stanovení očekávané ceny parkových úprav v takovém termínu, aby bylo možno cenový požadavek vložit do rozpočtu MČ P5 na rok 2019.