Otevřený dopis: Hlasování o kauze Na Pláni

Vážený pane starosto, vážení radní, vážení zastupitelé MČ Praha 5,

v kauze Na Pláni nastal posun, radní HMP zaslali v půli října právní analýzu Radě MČ Prahy 5, která ji hodlá předložit zastupitelstvu (viz níže). 
Zároveň se blíží rozhodné datum 2.12.2013, kdy vyprší GEOSANu nájemní smlouva na pozemky a je třeba, aby MČ byla aktivní. 

Obracíme se proto na vás s prosbou, abyste předloženým dokumentům věnovali náležitou pozornost. Předpokládáme, že „vzít na vědomí“ znamená, 
že vám byl dán dostatek času k tomu, abyste materiály mohli prostudovat, prodiskutovat a zaujmout k nim stanovisko. Proto jako občané žádáme, 
abyste dle tohoto svého stanoviska hlasovali na zasedání ZMČ, aby znovu nemuselo docházet k těm trapným okamžikům, kdy se před očima voličů 
většina zastupitelů odhlásí z hlasování, snad z důvodů, že na problematiku nemá názor. 

Za Přátele Malvazinek, o.s. 

s pozdravem, 

RNDr. Martin Lepšík, Ph.D.